मातृत्वको खोजीमा रन्थनिएका ‘ध्रुबे’ पोखरामा विद्यालय नाटक महोत्सव
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, मााघ ६