इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडी जाँदैन : नेपाल
नारायण खड्का