विधायन समितिबाट देवानी मुद्दासम्बन्धी विधेयक पारित