'पानीफोटो'बाट निर्देशनमा खगेन्द्र
सेतोपाटी काठमाडौं, जेठ २०