पहिले चेकका शून्य पढें, कथाको अक्षर पढिन, अब पढ्छु- विल्सन
सेतोपाटी काठमाडौं, असोज १