थोरै विवेक र चातुर्य देखाऊ, द्वन्द्व समाधान हुन्छ
दीपेन्द्र झा