सम्भावित अर्को चरणको कोरोना लहरमा कसरी क्षति कम गर्ने?