छोरीलाई डाक्टर बनाउँछु भन्थ्यो, काठको बाकसमा आयो छोरा!