म ‘४८ घण्टा देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु’
-दील नीसानी मगर