पन्ध्र लाख वर्षअगाडिको काठमाडौं

कथायेँ: प्रारम्भ

पन्ध्र लाख वर्षअगाडिको काठमाडौं