आऔं बनाऔं हामी हाम्रो काठमाडौं मण्डल

कथायेँ- क्रमशः

आऔं बनाऔं हामी हाम्रो काठमाडौं मण्डल