वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले बसालेको सहर

कथायेँ: अध्याय एक

वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले बसालेको सहर