लिच्छविकालमा कसले कसरी शासन हत्याए?

कथायेँ: अध्याय चार

लिच्छविकालमा कसले कसरी शासन हत्याए?