पाँचौं शताब्दीदेखि पाँचपटक बनेको काष्ठमण्डप

कथायेँ: अध्याय दुई

पाँचौं शताब्दीदेखि पाँचपटक बनेको काष्ठमण्डप