साउन १ देखि पाँच सय, हजारका नोट चलेनन् भने!

साउन १ देखि पाँच सय, हजारका नोट चलेनन् भने!