कैदी नम्बर ८६४७ रहिमको यस्तो छ जेल दैनिकी
बिबिसि भदौ १५