जो बाइडन र कमला ह्यारिसको स्वागतमा गाउँदै लेडी गागा र जेनिफर लोपेज  
एजेन्सी काठमाडौं, माघ ५