लेनदेन, बैनाबट्टाको घरायसी कागज अब मान्य नहुने 
शोभा शर्मा काठमाडौं, चैत ८