लेनदेन, बैनाबट्टाको घरायसी कागज अब मान्य नहुने

शोभा शर्मा

काठमाडौं, भदौ २७