‘सबै व्यापारी चोर, सबै कर्मचारी हरिशचन्द्रका सन्तान?’