माइक्रोसफ्टले किन्ने भयो बेथेस्डा सफ्टवयेर
एजेन्सी काठमाडौं, असोज ६