तीन युवाबाट सुरू भएको एफवानसफ्ट १८औँ वर्षमा, एक हजारलाई रोजगारी