सेलमा कपडा छान्न जाने फाइदा नै हुन्छ
अमृत बस्नेत, बानेश्वर