मुक्तक दोहोरीःराम्रो लाग्छ अण्डरग्राउण्डमा रेल गुडाको