गोरख पाण्डेको बिदाइ
गुलजार (अनुवादः प्रभाकर गौतम) असोज १०