न्यायालयको दलीयकरण
 डा. गोविन्द केसी
डा. गोविन्द केसी