आरक्षणमा आक्रोश

अदालतले भनेको 'तरमारा' वर्ग को हो? नेपाली समाजमा त्यो वर्ग छ कि छैन?