गण्डकी प्रदेशमा बजेट प्राथमिकताः पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार निर्माण