मुख्यमन्त्रीकै गाउँका डाँगीले पनि छोडे पोखरेलको साथ 
नारायण खड्का दाङ, वैशाख २१