इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन डोटी प्रशासनको निर्देशन