पृथ्वीनारायण, एकीकरण र युग पाठक
प्रमोद टण्डन
प्रमोद टण्डन