जलिरहेको व्यक्तिको फोटो टिकापुरको होइन, अमेरिकाको हो