विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा अन्त शुल्क पुरै छुट, १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क