जग खन्नै दुई वर्ष लागेको गोरखा दरबार
निशा भण्डारी गोरखा, वैशाख १०