विकट गाउँको विद्यालयमा छात्राबास
सेतोपाटी मकवानपुर, भदौ १३