तिब्बतबाट खेदिएका नमग्यालले बनाएको भुटान

भुटानको ४०० वर्षको कथा- अंक २

तिब्बतबाट खेदिएका नमग्यालले बनाएको भुटान