'खुसी हुने त्यस्तो कुनै दिन नै आएन'

हामी आममान्छे

'खुसी हुने त्यस्तो कुनै दिन नै आएन'