'मेरो घरवालाको नाम सुकरातीपछि जुन पर्व आउँछ त्यही हो'

हामी आममान्छे

'मेरो घरवालाको नाम सुकरातीपछि जुन पर्व आउँछ त्यही हो'