'बुहारी गुमाएको पिर लागिरहन्छ'

हामी आममान्छे

'बुहारी गुमाएको पिर लागिरहन्छ'