'मन परे पनि नपरे पनि खाने त ढिँडै हो'

हामी आममान्छे

'मन परे पनि नपरे पनि खाने त ढिँडै हो'