'छोरीले भनेपछि घुम्ती पसल सुरू गरेको हुँ'

हामी आममान्छे

'छोरीले भनेपछि घुम्ती पसल सुरू गरेको हुँ'