केटा मान्छे हुँदैमा भाँडा माझ्न हुँदैन भनेर कहाँ लेख्या छ र?