विद्यार्थीको स्वास्थ्य ठूलो कि विद्यालय सञ्चालकको नाफा?