५८३ स्थानीय तहमा छैन कोरोना! यी ठाउँमा स्कुल किन नखोल्ने?