कोरोना नियन्त्रणमा विद्युतीय संचार र प्रविधिको उपयोग