१० दिनभित्र पुरै शहरको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने वुहानको योजना
एजेन्सी वुहान, वैशाख ३०