भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि युरोपबाट अभियान  नेपालका ३० वटा विद्यालयमा भूकम्पमापक यन्त्र जडान