ब्याट्री प्रविधि विकासका लागि बिवाइडी र टोयटाको साझेदारी