अनुज्ञापत्र बिना नै उद्योग सञ्चालनमा
सेतोपाटी झापा, भदौ १३