सल्यानमा मास्क नलगाउनेबाट ३ दिनमा ३० हजार राजश्व संकलन